tel. 554 717 737        ID DS: 585jqap
e-mail: info@pppbruntal.cz

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

1. Úplný oficiální název organizace

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL, příspěvková organizace

2. Způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava (zřizovací listina ZL/250/2001 v úplném platném znění vydána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1431 ze dne 25. 6. 2015).
Zápis právnické osoby do rejstříku škol a školských zařízení proveden na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 28196/2005/ŠMS/Krl/0001 s účinností od 1. 1. 2006 ve znění rozhodnutí MŠMT ČR č.j. MSMT-3436782016-2 ze dne 20. 12. 2016.
Standardní činnosti přísěvkové organizace jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zejména potom přílohou č. 1 této vyhlášky
Další informace viz. rejstřík škol: MŠMT, UIV

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Statutární zástupcem příspěvkové organizace je ředitel.
Do funkce ředitele byl s účinností od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 na základě výběrového řízení jmenován Mgr. Miroslav Piňos (jmenovacím dekretem ze dne 30. 4. 2012).
Ředitel školy je oprávněnou úřední osobou ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v účinném znění, v postavení fyzické osoby, která vykonává působnost správního orgánu.
Stížnosti směřující proti postupu ředitele školy nebo školského zařízení při jeho rozhodování ve věcech stanovených v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. budou vyřizovány podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v účinném znění.

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail, datová schránka, jiné možné spojení

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL, příspěvková organizace

pracoviště Bruntál, Krnovská 998/9, 792 01 (ředitelství)
tel. 554 717 737 (ústředna)
tel. 554 714 724 (ředitel, účetní)
datová schránka (identifikátor): 585jqap
elektronická podatelna: pppbr@po-msk.cz
oficiální e-mail: info@pppbruntal.cz

pracoviště Krnov, Soukenická 137/27, 794 01 (odloučené pracoviště)
tel. 554 612 395

5. Identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), IZO, RED IZO

IČ: 60802774
DIČ: CZ60802774
Resortní identifikátor ŠPZ (IZO): 108043304
Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO): 600034739

6. Bankovní spojení

bankovní účet č. 187089171/0300
vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21

7. Žádosti o informace

Pověřenými osobami pro poskytování informací za příspěvkovou organizaci jsou:
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel (pracoviště Bruntál - viz. kontakty)
Mgr. Jana Hložánková, zástupce ředitele (pracoviště Krnov - viz. kontakty)
Postup pri vyřizování žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem organizace č. 22/2017. Jednotlivé postupy (včetně sazebníku úhrad) jsou konkretizovány zde.

8. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - platné znění viz. odkaz.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - platné znění viz. odkaz.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - platné znění viz. odkaz.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - platné znění viz. odkaz.
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů - platné znění viz. odkaz.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - platné znění viz. odkaz.
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - platné znění viz. odkaz.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků - platné znění viz. odkaz.

9. Výroční zprávy a zprávy o činnosti

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za příslušný školní rok a Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za příslušný kalendářní rok je pravidelně aktualizována a zveřejněna zde a v tištěné podobě na obou pracovištích organizace.

10. Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu / střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet / střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

11. Výběrová řízení a veřejné zakázaky

Příspěvkovou organizací vyhlášená výběrová řízení a veřejné zakázaky jsou zveřejňovány na internetové úřední desce.

12. Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p.o., se sídlem Krnovská 998/9, Bruntál, IČO: 60802774 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

  • Personalistika
   Uchazeči o zaměstnání na základě vyhlášeného výběrového řízení zasílají údaje o své osobě a o svých profesních schopnostech. Zpravidla se jedná o osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození a údaje o dosaženém vzdělání a praxi. Zvláštní kategorie osobních údajů nejsou v této oblasti zpracovávány. Životopisy a ostatní dokumenty uchazečů neuchovávají, po skončení výběrového řízení jsou dokumenty neúspěšných žadatelů ihned skartovány.
   Při podpisu pracovní smlouvy poskytuje zaměstnanec osobní údaje pro potřeby plnění právních povinností zaměstnavatele. Jedná se o osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, případně informace o zdravotním stavu (informace o invaliditě), zpráva lékaře o vstupní prohlídce, číslo bankovního účtu. V osobním spisu zaměstnance jsou dále uloženy dokumenty jako doklady o dosaženém vzdělání, osobní dotazník k osvědčení praxe, pracovní smlouva, zprávy o lékařských prohlídkách, mzdový výměr, souhlas se zasíláním mzdy na účet, pracovní náplně, hmotné odpovědnosti aj.

  • Zpracování mezd
   Zpracování mezd zajišťuje společnost vlastním zaměstnancem. Účetní vede agendu zaměstnanců, přičemž v evidenci vede údaje o stavu zaměstnance (svobodný, ženatý…), o dětech, případně informaci o ZTP, ZTP/P a další informace a skutečnosti, které mají vliv na výpočet mzdy. V měsíčních podkladech eviduje vystavené potvrzení o pracovní neschopnosti, propustky, dovolenky a další.

  • Zpracování účetnictví
   Osobní údaje jsou získány zejména z důvodu plnění zákonné povinnosti a smluvních vztahů.

  • Vydávání Zpráv a Doporučení při pedagogicko-psychologické činnosti
   Na základě žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků nebo zletilých žáků a po podpisu informovaného souhlasu klienta nebo zákonného zástupce provádí organizace pedagogicko-psychologické vyšetření klientů. Po skončení šetření vydává Zprávu a Doporučení s návrhy podpůrných opatření. Zprávy a Doporučení obsahují osobní údaje klientů včetně citlivých údajů. Organizace zprávy a doporučení archivuje v elektronické podobě na serverech, v listinné podobě v zabezpečeném archivu. Jedno vyhotovení zprávy a doporučení posílá prostřednictvím České pošty s.p. doporučeně nebo osobním předáním zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi, případně je zasílá datovou schránkou (ve formátu .pdf nebo .xml) školám, které klienti navštěvují, k realizaci doporučených podpůrných opatření (viz. vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů). Dále mohou být osobní údaje dále předávány jiným orgánům veřejné moci v rámci poskytované součinnosti.
   Nezbytnost zpracování
   Všechny tyto činnosti jsou činěny na žádost zákonných zástupců nebo orgánů veřejné moci, jsou vypracovávány ve prospěch klientů a pro hájení jejich zájmů a potřeb, jsou činěny jako nezbytné pro další postup při individuálním přístupu ke klientům (žákům).
   Přiměřenost zpracování
   Zpracování probíhá pomocí zabezpečené výpočetní technicky, personál je odborně vzděláván a dodržuje etický kodex organizace, ke zprávám a doporučením nemají přístup nepovolané osoby.

  • Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
   Zaměstnanec, odpovědný za zpracování žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, archivuje podané žádosti a odpovídá na ně v souladu s ustanoveními zákona 106/1990 Sb. Podané dotazy ani odpovědi nejsou zveřejněny na webových stránkách organizace a jsou archivovány pouze v listinné podobě.

  • Smlouvy s fyzickými a právnickými osobami
   Organizace uzavírá smlouvy na opravy (smlouvy o dílo) také s FO - podnikateli a PO. Nebylo zjištěno, že by byl porušen minimální rozsah zpracovávaných osobních údajů.

  Podrobněji viz. "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - informace poskytované správcem"

V Bruntále dne 25. května 2018
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel