tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

INFORMOVANÝ SOUHLAS

(pravidla pro poskytování poradenské služby)

Dokument ke stažení ZDE

 1. Zletilý klient školského poradenského zařízení, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka (dále je „klient“), má právo být předem a plně informován o skutečnosti, že poradenské služby poskytuje školské poradenské zařízení s jeho informovaným souhlasem.

 2. Klient musí být před poskytnutím poradenské služby informován o skutečnosti, že před zahájením poradenské služby mám právo na poskytnutí všech dostupných informací o povaze a případném rozsahu poskytované služby.

 3. Klient má právo být předem a plně informován o svých právech a povinnostech v souvislosti s poskytnutím služeb školského poradenského zařízení, kdy:

  1. Má právo na poskytnutí komplexní poradenské služby, která zahrnuje poskytování informací, konzultací, pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a následnou péči. Tato služba je poskytována v souladu s etickými principy poradenské práce.

  2. Má právo poradenské vyšetření a následnou péči odmítnout, případně o tuto službu požádat jiné školské poradenské zařízení.

  3. Má právo být bezodkladně seznámen se závěry a doporučeními, která vyplývají z vyšetření a právo na seznámení se všemi variantami možných řešení.

  4. Má právo být včas a plně informován o případných rizicích spojených s navrhovanými doporučeními a o postupech, jak budou tato doporučení uskutečňována - přitom má právo na odmítnutí těchto doporučení.

  5. Má právo odmítnout poskytnutí závěrů z poradenského vyšetření třetím osobám.

  6. Má právo na přesnou informaci o různých formách podpůrných opatření navrhovaných školským poradenským zařízením, která vždy předchází případnému zařazení žáka do jiného vzdělávacího programu ZŠ.

  7. Má právo na poskytnutí úplné informace o rozdílech mezi jednotlivými vzdělávacími programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v základní nebo speciální škole.

  8. Má právo odmítnout navrhovaná podpůrná opatření s vědomím vlastní odpovědnosti za případná rizika spojená s tímto rozhodnutím.

 4. Klient musí být před poskytnutím poradenské služby předem a plně informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

 5. Klient má právo být předem informován o délce vyšetření a o skutečnostech, že:

  1. i přes citlivou snahu odborných pracovníků školského poradenského zařízení, aby atmosféra při vyšetření byla pro dítě co nejpřirozenější a v mezích možností "příjemná", je třeba si uvědomit, že ve velké části řešení úkolů dochází dítě až k té úrovni náročnosti a obtížnosti, která může přesahovat jeho dovednosti a schopnosti, kterou už nezvládá (abychom zjistili jeho maximální možnou výkonnost) - dítě je tedy nutně konfrontováno s neúspěchem, což může u dítěte krátkodobě vyvolat nepříjemné pocity;

  2. nejobsáhlejší částí psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky je vyšetření dítěte pomocí psychodiagnostických a speciálně pedagogických metod, což jsou soubory úkolů (vědomostní otázky, hledání vztahů a souvislostí, řešení logických problémů, úkolů založených na manipulaci s předměty typu skládání obrazců, fantazijní produkce nad různými podněty, dotazníkové metody, grafomotorické zkoušky, zkoušky čtení a psaní, atd. - dle typu řešeného problému), jejichž vypovídací hodnota (schopnost dát informaci o konkrétní osobě) je ověřená na velkých souborech osob příslušné věkové skupiny;

  3. v průběhu vyšetření vždy s dítětem volně hovoříme o jeho současných pocitech a situaci tak, jak ji vnímá ono samo a hledáme spolu s ním způsoby řešení pro zlepšení své situace a pomoci od okolí (rodina, škola apod.);

  4. v průběhu rozhovoru mohou být klienti nebo zákonní zástupci nezletilých klientů dotazováni na důvěrné a citlivé údaje, jako je zdravotní stav klienta od jeho narození, na jeho projevy chování doma i ve škole, na jeho silné i stinné stránky, na rodinnou situaci, ve které dítě vyrůstá. Vzhledem k tomu jsme vázáni zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, a zprávu o vašem kontaktu můžeme poskytnout pouze zletilému klientovi (zákonnému zástupci nezletilého klienta) a jakékoliv informace o Vašem dítěti můžeme komukoliv poskytnout pouze s písemným souhlasem zletilého klienta nebo zákonného zástupce nezletilého klienta.

 6. Klient může využít svého práva a odmítnout poskytnutí poradenské služby a to i s vědomím, že může dojít k situaci, kdy výchovné vedení dítěte, případně přístup k němu ve škole nemusí odpovídat jeho potřebám a výsledky jeho školní práce nemusí odrážet jeho skutečné možnosti.

 7. Zařazení mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím související podpůrná opatření ve zdělávání nemohou být bez doporučení školského poradenského zařízení realizována. Potom nelze v mezních případech vyloučit narušení psychiky dítěte dlouhodobým nevhodným, byť dobře míněným, výchovným tlakem či možnostem dítěte nepřiměřenými požadavky - např. může dojít k narušení jeho citového života, sebeúcty, sebevědomí a tím i jeho životní pohody.

 8. Výsledky vyšetření jsou do 30 dnů zpracovány ve formě písemné Zprávy a Doporučení, které obsahuje výsledek vyšetření (diagnózu) a doporučení k podpůrným opatřením ve vzdělávání. Klientovi je Zpráva a Doporučení předána formou osobního převzetí, kdy jednotlivá doporučení s ním budou projednána tak, aby porozuměl jejich povaze a obsahu. Klient má k těmto doporučením možností uplatnit výhrady, právo žádat o revizi podle § 16b školského zákona a právo podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Mgr. Miroslav Piňos, ředitel