tel. 554 717 737        ID DS: 585jqap
e-mail: info@pppbruntal.cz
DROGY VE ŠKOLE

popis řešení některých událostí souvisejících s drogami

1. U žáka byly nalezeny legální návykové látky.

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
[pití a kouření pod povolenou věkovou hranici]

[směrnice k užívání povolených medikamentů u mládeže]

Být si vědom možnosti zneužití těkavých látek.
[za jakých okolností Ize látku odebrat?]

Prodiskutovat problém se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem nebo výchovným poradcem, nebo jiným členem poradního týmu školy
informovat rodiče nebo právní zástupce žáka;

rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru;

rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem

2. U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Dle novely zákona č. 112/1998 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 140/1961 a č. 200/1996 je zakázáno vlastnit větší než určité množství drogy.

Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření.

Stanovena ohlašovací povinnost.
Odebrat látku a (pokud nehodláte učinit další opatření) zničit ji (za přítomnosti svědka) nebo (hodláte-li učinit další opatření) uložit ji na bezpečné místo (je-li možno do školního sejfu) se záznamem o případu.

Povést záznam o případu podle platných směrnic školy.

Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit intervenci školního psychologa nebo výchovného poradce.
informovat rodiče nebo právní zástupce žáka;

rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru;

rozhodnout, zda je nutné postoupit.případ dále (orgány sociálně právní ochrany, policie);

rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem;

3. Na půdě školy je nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Prioritou číslo jedna je zajistit žákovi i ostatním bezpečnost.

Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření.
Postupovat podle doporučení uvedených v MPP.

Provést záznam o případu.

Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem.
informovat rodiče nebo právní zástupce žáka;

rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru;

rozhodnout, zda je nutné postoupit případ dále;

rozhodnout, zda iniciovat obecnou rozpravu s místním protidrogovým koordinátorem

4. Žák je přistižen při prodeji drog

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Prodej drog je nezákonný.

Jde o ohrožení mravní výchovy dítěte.
Odebrat látku a uložit ji na bezpečném místě (je-li možnost ve školním sejfu) se záznamem o případu.

Provést záznam o případu.

Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se školním psychologem, nebo výchovným poradcem.
je li to vhodné, informovat členy sboru;

kontaktovat policii;

zvážit, zda je vhodné informovat žáky;

5. Na půdě školy byly nalezeny drogy, nebo bavení vybavení k jejich užívání

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Existuje vážný problém s bezpečnou likvidací používaného injekčního vybavení Zajistit bezpečné uložení drogy nebo vybavení (bude předáno policii).

Provést záznam o případu.
je-li to vhodné, informovat členy sboru;

kontaktovat policii;

zvážit, zda je vhodné informovat žáky;

6. Žák se svěří s tím, že užívá drogy

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Vzhledem k věku žáka mohou probíhat právní úvahy týkající se zachování mlčenlivosti Nabídnout radu a podporu.

Obezřetnost týkající se zachování mlčenlivosti.

Je-li nutno, obrátit se na relevantní služby.
zvážit, zda v zájmu žáka vhodnou formou informovat rodiče;

zvážit, zda bude pro žáka prospěšné postoupí-li se jeho případ poradenství;

7. Škola zjistí, že v místě, kde sídlí, lze sehnat drogy

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však nicméně v komunitě svou roli a morální odpovědnost Spojit se s místními organizacemi, zvláště s policií a sdělit jim odpovídající informace.

Je-li to vhodné, informovat žáky.

Je-li to vhodné, informovat rodiče.
zajistit, aby pracovníci školy byli dobře informováni o místních problémech ve vztahu k drogám;

8. Rodič(e) žáky vykazuje(í) problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Na učitelích lze vyžadovat, aby podle závažnosti a možného ohrožení dítěte poskytli přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo institucím v oblasti sociální péče Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby.

Nabídnout žákovi příslušné informace a podporu.
zvážit, zda bude pro žáky prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství

9. Rodič hledá ve škole radu, jak řešit problémy s drogami u svého dítěte

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Respektovat specifika každého jednotlivého případu - informace o poskytovaných službách. Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby. zvážit, zda bude pro žáky prospěšné, postoupí-li se jeho případ poradenství

10. Pracovník školy trpí problémy s ilegálními drogami nebo alkoholem

Právní a další úvaha Zvaž následující postup Další možnosti
Zákoník práce, pracovní řád. Doporučit pracovníkovi, aby vyhledal pomoc a radu.

Jasně označit nedostatky v práci této osoby a vyvodit příslušná varovná opatření.
zvážit způsoby, jakými lze pracovníkovi pomoci;

identifikace osoby, které se může daný případ rovněž týkat

Každou z výše popsaných událostí doporučujeme oznámit metodikovi prevence
a následně ji s ním konzulovat.