tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (INKLUZE)

INFORMACE PRO ŠKOLY

20. 12. 2019 - INFOMAIL PRO ŠKOLY - ÚPRAVA PODMÍNEK PŘIJÍMANÍ NA SŠ

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání:
Uchazeči (žákovi) se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel střední školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky dle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení musí obsahovat údaje o zařazení uchazeče do příslušné kategorie a návrh úprav podmínek přijímacího řízení podle přílohy č. 1 k této vyhlášky, vzor Doporučení potom obsahuje příloha č. 2 k této vyhlášce (Doporučení se uchazeči vydává ve ŠPZ ve dvou vyhotoveních a je součástí přihlášky ke vzdělávání).

Z výše uvedených důvodů vás proto prosím o následující součinnost:

 1. Na našem webu naleznete pod tímto odkazem formulář žádosti o vystavení doporučení k uzpůsobení konání přijímací zkoušky. Snažili jsme se jej udělat co možná nejstručnější, aby navýšená administrativní zátěž byla pro školy co nejmenší (ano, novela výše uvedené vyhlášky opětovně navýšila administrativní úkony pro všechny subjekty, kterých se týká, bohužel …).

 2. Oznamte (prostřednictvím třídního učitele nebo výchovného poradce), prosím, tuto skutečnost zákonným zástupcům žáků, kterých se uzpůsobení konání přijímací zkoušky týká. Je nezbytné, aby zákonný zástupce žádost vyplnil v části 1 a poskytl škole k dopracování a odeslání.

 3. Školy (třídní učitele, výchovné poradce) prosíme o doplnění požadovaných údajů do části 2 a jejich odeslání (nejlépe podepsaný sken prostřednictvím datové schránky) k nám do 15. 1. 2020 (potřebujeme odpovídající časový prostor pro zpracování Doporučení, které si budou muset zákonní zástupci žáků u nás osobně převzít).

Děkujeme předem za spolupráci.

14. 10. 2019 - INFOMAIL PRO ŠKOLY

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
přeposílám vám (viz. text níže) sdělení vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MsK Bc. Kožusznikové, které se týká vykazování podpůrných opatření v závěru roku 2019.

Jako každoročně bych Vás chtěla požádat o spolupráci při vykazování podpůrných opatření v závěru roku tak, abychom zvládli bezproblémově uzavřít letošní rozpočtový proces.
Proto je žádoucí, abyste výkaz R 44-99 v měsíci listopadu nevyplňovali.
Abychom dodrželi pravidla a termíny pro financování podpůrných opatření dle směrnice MŠMT, žádám Vás, abyste případná podpůrná opatření jak personálního charakteru, tak i v oblasti učebních pomůcek, která vzejdou z doporučení vydaných školskými poradenskými zařízeními ještě v letošním roce, začali realizovat buďto nejpozději k 1. 11. 2019, a v tomto případě vyplnili výkaz R 44-99 v měsíci říjnu, nebo potom až k 1. 1. 2020 a pak tento výkaz vyplnili až v prosinci 2019.
Věřím, že se tímto doporučením budete řídit a že financování společného vzdělávání zvládneme i letos bez větších potíží.
S pozdravem
Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS.
vedoucí oddělení přímých nákladů

1. 10. 2019 - NOVELIZACE LEGISLATIVY

Na webových stránkách ministerstva vnitra byla ve Sbírky zákonů zveřejněna vyhláčka č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14. 4. 2019 - INFOMAIL PRO ŠKOLY

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
přeji vám všem úspěšný nadcházející rok, v jehož úvodu si vám dovoluji zaslat několik důležitých informací.

A) ŽÁDOSTI O VYŠETŘENÍ (pedagogické zjištění školy)

 1. Připomínám, že dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. vřadí škola žáka s projevujícími se vzdělávacími obtížemi nejprve do prvního stupně podpůrných opatření, které představují určitou minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Tzv. plán pedagogické podpory (PLPP) škola zpracuje v případě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. To ale neznamená, že žákovi bez PLPP nejsou žádná konkrétní podpůrná opatření poskytována.

 2. Až v případě, pokud k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačuje poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb a pokud zákonný zástupce žáka souhlasí, zašle k nám zpracovaný formulář žádosti (pedagogické zjištění školy).

 3. Formuláře žádostí nám z mnohých škol přichází, bohužel, nedostatečně resp. nesprávně zpracované, což značně komplikuje naši orientaci v konkrétní kauze, následnou diagnostiku obtíží, zvaní klientů atd.:

  1. není uveden telefonický, příp. mailový kontakt na zákonného zástupce žáka;

  2. nejsou dostatečně konkretizovány a specifikovány důvody žádosti o vyšetření (např. uvedeno pouze "špatně čte" bez popisu projevujících se specifických chyb apod.);

  3. nejsou uváděny informace o intervenci jiného odborného pracoviště (ačkoliv má škola informace k dispozici - např., že je žák v péči dětské psychiatrické ambulance nebo že již byl šetřen v jiném školském poradenském zařízení - SPC apod.);

  4. velká část škol zcela opomíjí zpracovat návrhy (své požadavky) na konkrétní podpůrná opatření - např. požadavek na IVP, specifikaci úprav metod výuky, obsahu vzdělávání, očekávaných výstupů vzdělávání, hodnocení žáka, navrhované pomůcky, příp. návrh úprav podmínek přijímání ke vzdělávání (u žáků před ukončením povinné školní docházky);

  5. v návrhu formy vzdělávání školy často označují požadavek na třídu, oddělení, skupinu v běžné škole podle § 16, odst. 9 školského zákona ("Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny…."), ačkoliv tyto školy nemají zřízeny třídy, oddělení a studijní skupiny pro tyto žáky, ani nejsou školami zřizovanými dle tohoto legislativního ustanovení;

  6. pokud měl žák zpracován PLPP, není k nám zaslán, případně v jeho závěru zcela chybí vyhodnocení PLPP;

  7. pokud byla žákovi poskytována podpůrná opatření prvního stupně bez PLPP, není v žádosti uvedeno jaké a zcela chybí vyhodnocení těchto podpůrných opatření (co se dařilo / nedařilo, jaký byl dopad na školní úspěšnost atd. - např. v závěru v oddíle "Další poznatky a informace" ve formuláři žádosti).

 4. Školy k nám v rozporu s výše citovanou vyhláškou (viz. § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) zasílají žádost o vyšetření, aniž by byl žák s projevujícími se vzdělávacími obtížemi nejprve vřazen do prvního stupně podpůrných opatření a aniž by školou bylo vyhodnoceno, zda tato poskytovaná podpůrná opatření prvního stupně vedou k naplnění stanovených cílů.

 5. V některých případech stále přetrvává nesprávné zasílání žádostí datovou schránkou:

  1. Naskenované dokumenty, které nám zasíláte datovou schránkou, odesílejte, prosím, ve formátu "pdf". V jiné verzi (zejména např. jako grafický soubor "jpg") je před vytisknutím třeba (někdy docela komplikovaně) upravovat.

  2. Ohlídejte si, prosím, kvalitu naskenovaného souboru - jak jeho čitelnost (odpovídající kvalita rozlišení), tak správné pořadí stránek dokumentu atd.

  3. Jednotlivé skeny žádostí o vyšetření zasílejte, prosím, odděleně => každá žádost dotyčného žáka v samostatném souboru a v samostatné datové zprávě!

  4. Při vyplňování náležitostí datové zprávy uvádějte, prosím, v položce "Věc" příjmení žáka - např. Žádost o vyšetření - Novák nebo Žádost - Novák apod.!

 6. Některé školy stále zasílají žádost a další dokumentaci běžnou poštou => nebezpečí úniku osobních údajů (není-li zasláno min. doporučenou listovní zásilkou), zbytečné finanční náklady na poštovné (DS je zdarma), pro nás narůst administrativních úkonů (takto doručené dokumenty musíme skenovat a následně "ručně" zadávat do elektronické spisové služby). Prosím, využívejte datové schránky.

B) INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁNY (zpracuje jej škola bez zbytečného odkladu nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela naše doporučení - viz. § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 1. IVP k nám nezasílejte (ani poštou, ani elektronicky). Není nutné, aby kopii IVP měl dotyčný žák založenu v naší spisové dokumentaci.

 2. K podpisu IVP je nezbytné jej k nám přinést v listinné podobě osobně - obratem potvrdíme a můžete si odnést. Není, bohužel, v našich časových, personálních ani finančních možnostech je tisknout a následně doporučenou listovní poštou zasílat námi podepsané zpět do školy. Děkujeme za pochopení.

 3. Pokud bude schválena novela vyhlášky v navrhovaném znění (předpokládaná účinnost od 1. 3. 2019 - návrh k nahlédnutí ZDE), potom: "Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení nemusí doporučit, pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení." Toto novelizované znění vítáme, mělo by poměrně výrazně omezit administrativní zátěž jak pro školy (pedagogy), tak i pro nás - budeme IVP doporučovat pouze v opravdu nezbytných případech (např. bude-li nutné žákovi upravit obsah ŠVP apod.).

C. NOVÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY

Dle Pravidel poskytování a užívání sdílených ICT služeb vydaných Moravskoslezským krajem pro jím zřizované organizace, musí tyto organizace pro provoz elektronické pošty využívat pouze cloudových služeb Microsoft Office 365 nebo Google Suit. Užívání freemailových serverů (např. Seznam, Centrum, Gmail …) či jiných hostovaných e-mailových služeb není od 1. 1. 2019 z důvodu bezpečnosti povoleno. Z výše uvedeného důvodu proběhla v období 2. pololetí roku 2018 migrace naší organizace na systém Microsoft Office 365 a všichni naši zaměstnanci mají od 1. ledna přiděleny nové e-mailové adresy ve formátu prijmeni@pppbruntal.cz.
Námi doposud využívané googlové e-mailové adresy jsou postupně utlumovány a k 21. 3. 2019 budou zrušeny a nefunkční. Nové (již nyní zcela funkční) e-mailové kontakty naleznete na našem webu ZDE.

Děkujeme za vstřícnost a součinnost a těšíme se na další spolupráci.
Prosím, seznamte s obsahem tohoto mailu i vaše pedagogické týmy.

22. 11. 2018 - DIDAKTICKÁ POMŮCKA

Manipulační didaktické pomůcky DiPo® pro základní školy, jsou určené pro samostatnou práci dětí v lavici nebo ve skupině, pomáhají s výukou a opakováním dané probírané látky a s budování kladného vztahu k danému předmětu zábavnou formou učení.
Atraktivní vzhled pomůcek, učení hravou formou posiluje zájem dětí o probírané učivo. Pomůcky jsou vhodné pro děti s vývojovými poruchami učení, pro práci ve školních družinách a také na domácí přípravu dětí.

Nabídkový katalog k nahlédnutí ZDE.

6. 11. 2018 - INFOMAIL PRO ŠKOLY - ÚPRAVA PODMÍNEK PŘIJÍMANÍ NA SŠ

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dne 1. listopadu 2018 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Uchazeči (žákovi) se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel střední školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky dle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení musí obsahovat údaje o zařazení uchazeče do příslušné kategorie a návrh úprav podmínek přijímacího řízení podle přílohy č. 1 k této vyhlášky, vzor Doporučení potom obsahuje příloha č. 2 k této vyhlášce (Doporučení se uchazeči vydává ve ŠPZ ve dvou vyhotoveních a je součástí přihlášky ke vzdělávání).

Žákům (uchazečům), kteří k nám budou teprve pozváni vystavíme toto Doporučení k uzpůsobení konání přijímací zkoušky "automaticky" společně se Zprávou a Doporučením ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami ve škole (pokud bude dle diagnózy uzpůsobení třeba).

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou v letošním roce přihlášku podávat a již u nás byli kontrolně vyšetřeni před účinností této novely, samostatné Doporučení k uzpůsobení konání přijímací zkoušky nemají. Ti, kterých se uzpůsobení konání přijímací zkoušky týká, mají pouze v Doporučením ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami uveden v oddíle "V. Úprava podmínek ke vzdělávání a ukončování vzdělávání" stupeň podpůrného opatření (od nás zpravidla stupeň 2) a popis úpravy podmínek. Všem těmto žákům je nezbytné na základě žádosti a informovaného souhlasu jejich zákonného zástupce Doporučení k uzpůsobení konání přijímací zkoušky u nás dodatečně vystavit.

Z výše uvedených důvodů vás proto prosím o následující součinnost:

 1. V příloze vám zasílám formulář žádosti o vystavení doporučení k uzpůsobení konání přijímací zkoušky (ke stažení je k dispozici rovněž na našem webu na adrese www.pppbruntal.cz/download.html). Snažili jsme se jej udělat co možná nejstručnější, aby navýšená administrativní zátěž byla pro školy co nejmenší (ano, novela výše uvedené vyhlášky opětovně navyšuje administrativní úkony pro všechny subjekty, kterých se týká, bohužel …).

 2. Oznamte (prostřednictvím třídního učitele nebo výchovného poradce), prosím, tuto skutečnost zákonným zástupcům žáků, kterých se uzpůsobení konání přijímací zkoušky týká. Je nezbytné, aby zákonný zástupce žádost vyplnil v části 1 a poskytl škole k dopracování a odeslání.

 3. Školy (třídní učitele, výchovné poradce) prosíme o doplnění požadovaných údajů do části 2 a jejich odeslání (nejlépe podepsaný sken prostřednictvím datové schránky) k nám do 15. 1. 2019 (potřebujeme odpovídající časový prostor pro zpracování Doporučení, které si budou muset zákonní zástupci žáků u nás osobně převzít).

Děkujeme předem za spolupráci.

23. 6. 2018 - DŮLEŽITÉ INFORMACE - VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - CIZINCŮ

NIDV nabízí vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci. Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí/žáků-cizinců ve školách.

cizinci.nidv.cz


META, o.p.s. - Podpora pro ředitele škol, třídní učitele, koordinátory vzdělávání cizinců, výchovné poradce či metodiky prevence. Dozvíte se zde, jak funguje integrace cizinců do českého vzdělávacího systému, a to na úrovni státu, škol i dalších organizací.

www.inkluzivniskola.cz

20. 6. 2018 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

 2. SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY TYPY ŠKOL

 3. INFORMACE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 4. INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 5. INFORMACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 6. INFORMACE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

 7. INFORMACE PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLY (ŠKOLY PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

 8. INFORMACE PRO ŠKOLY PŘI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

 9. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 10. INFORMACE PRO VÝKON ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI

 11. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

 12. INFORMACE PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A DALŠÍ

 13. INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 14. INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ

 15. INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

 16. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 17. INFORMACE PRO RODIČE

 18. INFORMACE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 19. FAQ (ČASTO KLADENÉ DOTAZY) A FORMULÁŘ PRO DOTAZY

 20. TISKOVÉ INFORMACE A ZPRAVODAJE MŠMT

 21. ODKAZY NA DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

 22. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 23. VÝKAZNICTVÍ SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

3. 5. 2018 - INFOMAIL PRO ŠKOLY

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli
včera nám bylo orgánem zřizovatelem (Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad KÚ MsK) oznámena skutečnost, že dodavatel naší hostované elektronické spisové “e-spis LITE” aktivoval všem příspěvkových organizacím kraje automatické stahování datových zpráv. Datové zprávy se nám každých 12 hodin stáhnou do elektronické podatelny a automaticky je jim též přiděleno číslo jednací, které již nelze nijak změnit.

Z výše uvedeného důvodu se na vás obracím s prosbou, která se týká Vámi zasílaných dokumentů prostřednictvím datové schránky (jedná se zejména o žádosti o vyšetření):

1. Naskenované dokumenty, které nám zasíláte datovou schránkou, odesílejte, prosím, ve formátupdf”. V jiné verzi (zejména např. jako grafický soubor “jpg”) je před vytisknutím třeba (někdy komplikovaně) upravovat.

2. Ohlídejte si, prosím, kvalitu naskenovaného souboru – jak jeho čitelnost (odpovídající kvalita rozlišení), tak správné pořadí stránek dokumentu atd.

3. Jednotlivé skeny žádostí o vyšetření zasílejte, prosím, odděleně => každá žádost dotyčného žáka v samostatném souboru a v samostatné datové zprávě!

4. Při vyplňování náležitostí datové zprávy uvádějte, prosím, v položce “Věc” příjmení žáka – např. Žádost o vyšetření – Novák nebo Žádost – Novák apod.!

V záplavě datových zpráv, které nám přicházejí, nám tak velmi usnadníte identifikaci žádosti (včetně jejího přiřazení k danému elektronickému spisu klienta a dalších nezbytných úprav v elektronické spisové službě) a zbavíme se komplikací s duplikací (tvoření kopií – každá žádost musí mít své jedinečné č.j.) přijatých datových zpráv, které jsme nuceni podstupovat, pokud nám žádosti zasíláte hromadně v rámci jedné datové zprávy (navíc často i “hromadný” sken několika žádosti v jednom přiloženém dokumentu).

Děkujeme mnohokrát za pochopení.

13. 12. 2017 - DŮLEŽITÁ INFORMACE - NOVELIZACE VYHLÁŠKY

Dne 8. prosince byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 416/2017 Sb. (dále jen „druhá novela vyhlášky“), kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

Od 1. prosince došlo na základě první novely (vyhláška č. 270/2017 Sb.) ke změnám v přehledu podpůrných opatření (příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Mění se například velikost skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence (navyšuje se ze 4 žáků na 6). U pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče se zavedla podmíněná normovaná finanční náročnost. Opravily se dále některé technické nedostatky v příloze. Rovněž se nově zakotvila možnost poskytnout žákům s potřebou podpory z důvodu narušené schopnosti některé další pomůcky nad rámec dosavadní úpravy. Od 1. 12. tedy doporučují tedy školská poradenská zařízení podpůrná opatření s výše uvedenými změnami.

Dále k uvedenému datu došlo k úpravě vzoru doporučení (příloha č. 5), aby lépe vyhovoval praxi.

----------------------------------------------------
Od 1. ledna dochází na základě druhé novely vyhlášky (vyhláška č. 416/2017 Sb.) ke změně normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Nově se použije pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu nižší platový stupeň (pátý u pedagogických pracovníků a sedmý u nepedagogických pracovníků) a ruší se normativní financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření. Toto snížení se uplatní i u podpůrných opatření, která jsou poskytována dnes, případně začnou být poskytována do 31. prosince 2017.

Tři měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. 3. 2018) začnou školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Novela vyhlášky rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného opatření. Školská poradenská zařízení budou vyhodnocovat, která z těchto podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se začne uplatňovat i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje 7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.

Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta pedagoga nově výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností.

22. 9. 2017 - INFOMAIL PRO ŠKOLY

1. Od září nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. (vyhláškou č. 270/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb.).
Kompletní platné znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. nejdete ZDE + přehled vyznačených změn na webu MŠMT ZDE.

Upozorňujeme zejména na § 10 odst. 1), dle kterého nově “Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Podpůrná opatření prvního stupně lze tedy žákovi poskytovat i bez toho, aniž by byl zpracován plán pedagogické podpory, musí být ovšem zohledněny individuální vzdělávací potřeby žáka. Pokud tato zohlednění nepřinášejí žádný efekt ve výuce, potom může zákonný zástupce žáka (resp. zletilý žák) požádat o vyšetření u nás a žádat o zařazení do vyššího stupně PO.
V tomto případě Vás prosíme o uvedení informace, že jde o žáka bez PLPP u kterého byly zohledňovány individuální vzdělávací potřeby. O jaká zohlednění šlo (četnost, rozsah, metody výuky, postupy, obsah vzdělávání atd.) uvádí škola přímo do formuláře žádosti o vyšetření, např. do části "Důvody vyšetření" na str. 2, příp. "Další poznatky a informace" na str. 3, včetně vyhodnocení jejich efektivity. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité pro odpovídající nastavení PO.
Aktuální formuláře (např. Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy) najdete na našem webu v sekci DOKUMENTY.

Rovněž upozorňuji, že některá ustanovení výše uvedené novely nabývají účinnost až k 1. 12. 2017! Jde o Přílohu č. 1 (Přehled podpůrných opatření) a Přílohu č. 5 (struktura dokumentu Doporučení pro vzdělávání žáka ...).

----------------------------------------------------
2. Jakékoliv dokumenty, zasílané k nám datovou schránku, je nezbytné naskenovat do tisknutelného formátu (nejlépe *.pdf). Grafické soubory (*.jpg, *.tif atd.) pro nás představují poměrně výraznou komplikaci, jelikož je nelze přímo vytisknout jako ucelený několikastránkový dokument (musíme založit do spisu klienta). Děkujeme za součinnost.

----------------------------------------------------
3. Naše výstupy (Zprávu a Doporučení) zpracováváme ve standardizovaném formuláři MŠMT (v prostředí Software602 FormFiller), z něhož generujeme k tisku uvedené dokumenty, které Vám následně zasíláme datovou schránkou (scan ve formátu *.pdf) nebo v listinné podobě (doporučenou poštou, osobním předáním).
Do vašich školních matrik a statistik jste poté nuceni “ručně” přepisovat diagnostické indikátory a jednotlivá podpůrná opatření.
Dle našich informací z NÚV by váš software, ve kterém vedete školní matriku (dmSoftware, systém SAS - školní matrika, systém BAKALÁŘI software apod.), měl být schopen komunikovat i s našimi datovými výstupy ve formátu *.xml. Potom byste již nebyli nuceni zadávat námi uvedené údaje v Doporučení “ručně”, ale stačilo by do Vaší matriky tento datový soubor naimportovat.
Pokud je tedy váš software, ve kterém vedete školní matriku, schopen naše datové výstupy naimportovat, zašlete nám tuto informaci! Poté vám můžeme do datové schránky k Doporučení ve formátu *.pdf (scan dokumentu Doporučení) přikládat rovněž uvedený datový soubor *.xml. Usnadní Vám to nejen přepisovaní dat do matriky, ale údajně i generování statistik (výkazy R43-01, R44-99 atd.).

Pokud pedagogové ve školách cítí potřebu cokoliv k otázce společného vzdělávání (z pohledu PPP) prodiskutovat, neváhejte se na nás obrátit s požadavkem metodického setkání pro “sborovnu” nebo skupinu pedagogů vaší školy.
Dohodneme termín a rádi vás navštívíme.

18. 5. 2017 - METODICKÉ SETKÁNÍ S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Podklady a pracovní materiály k metodickému setká s řediteli základních škol bruntáslkého okresu:
   - PREZENTACE K PROJEDNÁVANÝM BODŮM
   - PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
   - ZASTUPOVÁNÍ DÍTĚTE, ŽÁKA VE VĚCECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ (ČŠI 2015)

10. 5. 2017 - UPŘESŇUJÍCÍ INFO - PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE

Předmět speciálně pedagogické péče je možné poskytovat od 2. stupně PO.

A) PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE JAKO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT
Je jako vyučovací předmět realizován v disponibilních hodinách daných rámcovým učebním plánem příslušného rámcového vzdělávacího programu a započítává se do maximálního počtu povinných vyučovacích hodin stanovených v souladu s § 26 odst. 2 školského zákona příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

B) PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE JAKO FORMA DALŠÍ PÉČE O ŽÁKA
Forma další péče o žáka ve škole - druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka (dříve označované jako "nápravy" nebo "reedukace"), zaměřené například na na podporu při reedukaci specifických poruch učení. V tomto případě nemá předmět speciálně pedagogické péče povahu povinné vyučovací hodiny ve smyslu § 26 odst. 2 školského zákona a nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných vyučovacích hodin. Proto není účelné sestavovat pro výuku tohoto předmětu učební osnovy, postačuje informace o poskytování tohoto podpůrného opatření školou v části ŠVP, která se věnuje zabezpečení výuky žáků se SVP nebo v části charakteristika vyučovaného předmětu.

Podrobné info na webu NÚV:
   - ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY PŘEDMĚTŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE (PSPP)
   - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
   - PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE PRO KONKRÉTNÍHO ŽÁKA V „BĚŽNÉ“ ŠKOLE

1. 2. 2017 - INFOMAIL - VÝKAZNICTVÍ

Naše výstupy (Zprávu a Doporučení) zpracováváme ve standardizovaném formuláři MŠMT (v prostředí Software602 FormFiller), z něhož generujeme k tisku uvedené dokumenty, které Vám následně zasíláme datovou schránkou (scan ve formátu *.pdf) nebo v listinné podobě doporučenou poštou.
Do vašich školních matrik a statistik jste poté nuceni “ručně” přepisovat diagnostické indikátory a jednotlivá podpůrná opatření.

Dle našich informací by váš software, ve kterém vedete školní matriku (dmSoftware, systém SAS - školní matrika, systém BAKALÁŘI software apod.), by již nyní (nebo v brzké budoucnosti) měl být schopen komunikovat i s našimi datovými výstupy z prostředí Software602 FormFiller ve formátu *.xml. Potom byste již nebyli nuceni zadávat námi uvedené údaje v Doporučení “ručně”, ale stačilo by do Vaší matriky naimportovat náš datový soubor *.xml.

Proto si vás a vedení vašich škol dovoluji požádat o informaci, zda již máte jakékoliv indicie o tom, zda váš software, ve kterém vedete školní matriku, je schopen naše datové výstupy naimportovat. Pokud tomu tak je, potom vám můžeme do datové schránky k Doporučení ve formátu *.pdf (scan dokumentu) přikládat rovněž uvedený datový soubor *.xml. Usnadní Vám to nejen přepisovaní dat do matriky, ale údajně i generování statistik (výkazy R43-01, R44-99 ...).

Pokud pedagogové ve školách cítí potřebu cokoliv k otázce společného vzdělávání (z pohledu PPP) prodiskutovat, neváhejte se na nás obrátit s požadavkem metodického setkání pro “sborovnu” nebo skupinu pedagogů vaší školy.
Dohodneme termín a rádi vás navštívíme.

6. 1. 2017 - INFOMAIL - PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY (PLPP)

Průběžně řešíme nové a nové nejasnosti (resp. nejednotnosti výkladu) vyplývající z legislativy, která se vztahuje ke společnému vzdělávání.

Jelikož jsme opakovaně zaznamenali nejednotný přístup škol k problematice zpracovávání plánu pedagogické podpory, dovolím si stručný komentář k této problematice, který je podpořen i stanoviskem NÚV, ke kterému jsme vznesli dotaz.

 1. Plán pedagogické podpory (PLPP) řeší ustanovení § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Zde by neměl vznikat problém výkladu – stručně řečeno, projeví-li se u žáka jakékoliv specifické obtíže, zahájí škola poskytování podpůrných opatření prvního stupně a před zahájením poskytování těchto podpůrných opatření zpracuje škola pro žáka plán pedagogické podpory a dále postupuje v souladu s § 10 uvedené vyhlášky (vto. předepsaného formuláře v příloze č. 3).

 2. Problematický výklad vyhlášky nastává v případě, kdy žák byl u nás vyšetřen a vzhledem k výsledkům diagnostiky byla námi doporučena i nadále “pouze” podpůrná opatření prvního stupně, kdy velká část škol těmto žákům (např. i v případě kontrolních šetření žáků u nás dlouhodobě vedených) opět automaticky zpracovávala nové PLPP a do nich opisovala jednotlivé body z našich doporučení. Takovýto postup však vyhláška nijak striktně nestanoví a i z odpovědi certifikované lektorky NÚV (se kterou se ztotožňujeme i my) pro vás plyne následující informace, která by měla (alespoň částečně) zjednodušit vaši práci:

Pokud u nás byl žák vyšetřen a byla mu doporučena podpůrná opatření prvního stupně, zpracovává tomuto žákovi škola PLPP pouze v případě, je-li toto výslovně uvedeno v našem doporučení.
V opačném případě se škola při poskytování jednotlivých podpůrných opatření řídí námi uvedenými doporučeními (viz. jednotlivé body ve vám zasílaném “Doporučení školského poradenského zařízení ...”) a PLPP není nutné žákovi nově zpracovávat!

6. 12. 2016 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dne 24. října 2016 vešla v účinnost nová vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (viz. www.zakonyprolidi.cz nebo aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu).

Tato v ustanovení § 5 odst. 1) písm. d) stanoví, že střední kola předá Centru do registru uchazečů m.j. tyto údaje (dle nich Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaci):
"údaje o uzpůsobení podmínek při přijímání ke konání testu jednotné zkoušky, které odpovídají stupni podpůrných opatření z doporučení školského poradenského zařízení, a další náležitosti ...".

Citované ustanovení prakticky nezohledňuje dvouleté přechodné období a skutečnost, že námi vydaná doporučení před účinností vyhlášky č. 27/2016 Sb. (tedy před 1. 9. 2016) platí až do 31. 8. 2016 a vyžaduje uvedení odpovídajícího stupně podpůrných opatření.
Ačkoliv jsme se opakovaně dotazovali jak na MŠMT, tak na NÚV, nedostali jsme jednoznačnou odpověď, zda námi vydané posudky před datem 1. 9. 2016 (bez uvedení stupně podpůrných opatření) umožňují zohlednit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při přijímacím řízení na SŠ. Stejně tak poněkud mlhavě vyznívá i “Informace MŠMT k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách (čj. 27 388/2016-3 ze dne 22. listopadu 2016)” - viz. příloha tohoto mailu. Navíc i samotný tiskopis přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole obsahuje pole “Stupeň podpůrných opatření”.

Jelikož bychom neradi dostali naše klienty do situace, která by jim zkomplikovala průběh přijímacího řízení, u kterého by nemohli být náležitě zohledněni, rozhodli jsme se žákům se SVP, kteří u nás byli šetření před 1. 9. 2016, a kteří v letošním školním roce podávají přihlášky ke střednímu vzdělávání, nabídnout možnost vystavení odpovídajícího doporučení k jednorázovému využití pro přijímací řízení, které obsahuje stupeň podpůrných opatření v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Z tohoto důvodu prosíme základní školy o následující:

Projednejte se zákonnými zástupci těchto žáků
(ve spolupráci s výchovnými poradci),
zda potřebují a požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení
(u řady z nich je toto doporučení ve starších posudcích formou textu uvedeno).

Seznam těchto žáků
(uveďte příjmení a jméno žáka, datum narození, ev.č. spisu z naší zprávy)
nám, prosím, zašlete
datovou schránkou nebo listovní zásilkou na adresu dle našeho spádového pracoviště
(e-mail nedoporučujeme - riziko úniku osobních údajů)
v termínu nejpozději do 20. ledna 2017 !

Na základě dříve diagnostikovaných speciálně vzdělávacích potřeb budou těmto žákům vystavena odpovídající doporučení (s uvedením stupně podpůrných opatření pro přijímací řízení) v termínu do 17. 2. 2017 (do jarních prázdnin), který umožní zákonným zástupcům si u nás tato doporučení vyzvednout a v zákonném termínu přiložit k přihlášce ke vzdělávání – studiu ve střední škole.

20. 11. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

 2. SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY TYPY ŠKOL

 3. INFORMACE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 4. INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 5. INFORMACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 6. INFORMACE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

 7. INFORMACE PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLY (ŠKOLY PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

 8. INFORMACE PRO ŠKOLY PŘI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

 9. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 10. INFORMACE PRO VÝKON ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI

 11. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

 12. INFORMACE PRO RODIČE

 13. INFORMACE PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A DALŠÍ

 14. INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ - ŽÁKŮ CIZINCŮ

 15. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 16. FAQ (ČASTO KLADENÉ DOTAZY) A FORMULÁŘ PRO DOTAZY

 17. TISKOVÉ INFORMACE A ZPRAVODAJE MŠMT

 18. INFORMACE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 19. ODKAZY NA DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

 20. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 21. VÝKAZNICTVÍ SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. 11. 2016 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLY

Upozorňujeme, že od 1. 9. 2016 akceptujeme pouze žádosti o vyšetření, které jsou zpracovány na předepsanám formuláři, splňujícím náležitosti vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Část "Žádost zákonného zástupce žáka / zletilého žáka o vyšetření ve školském poradenském zařízení" musí být zpracována a podepsána zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem.

 2. Část "Pedagogické zjištění (informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka - zprávu školy o žákovi)" podrobně a pečlivě (!) zpracuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícím ostatních předmětů, výchovným poradcem, školním spec. pedagogem, školním psychologem atd.

 3. Kompletně zpracovaný dokument (včetně uvedených příloh) je možné zaslat rovněž elektronicky - naskenovaný v odpovídající kvalitě prostřednictvím datové schránky.
  ID datové schránky Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, p.o.: 585jqap

Žádosti, které nebudou obsahovat požadované informace (nedostatečně a nepřesně zpracované apod.), budeme, bohužel, nuceni vracet školám k dopracování - v této souvislosti upozorňujeme školy na povinnost součinnosti dle příslušných ustanovení uvedené vyhlášky.

Tiskopisy formulářů (žádosti o vyšetření pro všechny typy škol) naleznete ZDE

Pozn.: Formuláře odpovídají požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb.
a jsou shodné pro základní i střední školy (vše ve formátu "docx")

3. 10. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

1. 9. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

26. 6. 2016 - ZMĚNY LEGISLATIVY

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky - ZDE a ZDE.

Úplné znění části vyhlášky č. 197/2016 Sb. na našem webu ZDE.

23. 6. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

6. 6. 2016 - ZMĚNY LEGISLATIVY

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky - ZDE

2. 6. 2016 - PRACOVNÍ METODICKÉ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI ŠKOL

Zveřejnění prezentace jednotlivých témat ke stažení (formát PDF): prezentace_sv.pdf

31. 5. 2016 - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY WEBU MŠMT

DOTAZY A ODPOVĚDI k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb.

18. 5. 2016 - PRACOVNÍ METODICKÉ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI ŠKOL

Dne 18. 5. 2016 byl všem školám odeslán e-mail s pozvánkymi na pracovní metodické setkání s tématikou "společného vzdělávání" v těchto termínech:

 • spádová oblast Bruntál - úterý 31. 5. 2016 od 13,00 - Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o. (aula školy),

 • spádová oblast Krnov - čtvrtek 2. 6. 2016 od 13,00 - Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1 (velká zasedací místnost).

Pracovní setkání bude zaměřené na konkrétní kroky a postupy spolupráce (ve vztahu PPP / SPC - školy) po účinnosti nové školské legislativy (od 1. 9. 2016).

Předpokládaný program:

 1. Informace z PPP (Mgr. Piňos),

 2. Informace ze SPC (Mgr. Lišková),

 3. Dotazy, diskuse ....

17. 5. 2016 - INFORMAČNÍ E-MAIL PRO ŠKOLY

1. Průběžně aktualizujeme dostupné informace na našem webu – prosím sledujte. Ze dne 9. 5. 2016 zde naleznete aktualizované metodické materiály MŠMT (metodiku pro nastavování podpůrných opatření, upravený RVP ZV, infobalíček ke společnému vzdělávání).

2. Dnem 15. 5. 2016 došlo k avizované změně formuláře žádostí o vyšetření, který byl upraven tak, abychom ze školy obdrželi ke každému žákovi veškeré nezbytné informace dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Najdete je na našich webových stránkách pod odkazem www.pppbruntal.cz/download.html. Při tvorbě tohoto dokumentu jsme se snažili (v koordinaci s ostatními řediteli poraden v kraji) o jeho maximální zjednodušení a co nejkomfortnější možnost jeho zpracování pro školy. Přesto je obsáhlejší než pedagogické zjištění, na které jste byli doposud zvyklí. Jedná se o tzv. “beta verzi” (tedy jakýsi zkušební provoz) – čas ukáže, zda v tomto dokumentu bude nutné přistoupit k nějakým dílčím změnám. Formuláře jsou shodné jak pro základní, tak pro střední školy.

Důležité upozornění: Vzhledem k počtu žádostí o vyšetření, které máme na obou našich pracovištích evidovány, máme již nyní zcela zaplněn harmonogram zvaní klientů do 31. 8. 2016. Všechny žádosti, které k nám od dnešního dne zašlete již budou řešeny v září 2016, tedy dle příslušných legislativních novel (školský zákon, vyhl. č. 27/2016). Z tohoto důvodu je nezbytné, zasílat žádosti o vyšetření na nových formulářích
(v opačném případě budeme nuceni je vracet školám k přepracování) !

3. Připravili jsme pro vás rovněž formulář (najdete ZDE) ke zpracování plánu pedagogické podpory, který obsahuje veškeré náležitosti dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. (pokud vám bude vyhovovat, můžete využívat).

4. Blíží se termín pracovního setkání se zástupci základních a středních škol, které bude zaměřeno na konkrétní kroky a postupy spolupráce ve vztahu PPP - školy. Termíny byly stanoveny následovně:

 • úterý 31. 5. 2016 – spádová oblast Bruntál,

 • čtvrtek 2. 6. 2016 – spádová oblast Krnov.

Zahájení předpokládáme ve 13,00, místo upřesníme v pozvánce, kterou vám včas zašleme.

5. Dovoluji si připomenout, že vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti nové legislativy (od 1. 9. 2016) je nezbytné začít podnikat přípravné kroky. Upozorňuji, že dvouleté přechodné období platí pouze pro klienty u nás diagnostikované do konce tohoto školního roku. Od září již nastane “ostrý start” - žákům, kteří u nás budou šetřeni od 1. 9. t.r., již budou vydány nové výstupy (zpráva a doporučení) v předepsané struktuře obsahující podpůrná opatření dle přiznaného stupně podpory (viz. přílohy č. 1 a č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.). Proto je nezbytné se seznámit:

Jsem si vědom, že jde o velmi rozsáhlé materiály, ale bez jejich znalostí nebudou pedagogové schopni pracovat se žáky se speciálními vzdělávacím potřebami, zpracovat plán pedagogické podpory, vypracovat IVP atd.

16. 5. 2016 - NOVÉ FORMULÁŘE PRO ŠKOLY NA NAŠEM WEBU

Tiskopisy formulářů (žádosti o vyšetření pro všechny typy škol) naleznete ZDE

Pozn.: Formuláře odpovídají požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb.
a jsou shodné pro základní i střední školy (vše ve formátu "docx")

9. 5. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

6. 5. 2016 - DOPIS MINISTRINI NA WEBU ASP ČR

28. 4. 2016 - ČLÁNEK NA WEBU ČESKÁ ŠKOLA

20. 4. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU NÚV A RVP.CZ

19. 4. 2016 - NFORMAČNÍ E-MAIL PRO ŠKOLY

1. Na základě kladných referencí ředitelů ostatních PPP v kraji vám doporučuji zvážit možnost vzdělávací akce pro sborovny na téma “Jak sestavit plán pedagogické podpory” – více info zde: www.poradnaprodeti.eu/ped_podpora.html (lektor Mgr. Sohrová)

2. Vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti nové legislativy (od 1. 9. 2016) doporučuji začít podnikat přípravné kroky (je opravdu “za minutu 12”). Upozorňuji, že dvouleté přechodné období platí pouze pro klienty u nás diagnostikované do konce tohoto školního roku. Od září již nastane “ostrý start” - žákům, kteří u nás budou šetřeni od 1. 9. t.r., již budou vydány nové výstupy (zpráva a doporučení) v předepsané struktuře obsahující podpůrná opatření dle přiznaného stupně podpory (viz. přílohy č. 1 a č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.).
Proto je nezbytné se seznámit:

 • se zněním příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zejména §§ 16 až 19 (ale i další),

 • se zněním nové vyhlášky č. 27/2016 Sb. včetně všech příloh,

 • doporučuji projít si “Průvodce ředitele společným vzděláváním” na webu MŠMT,

 • sledovat připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (pracovní verze návrhu MŠMT přiložena k e-mailu) – vymezuje činnosti nejen PPP a SPC, ale i školských poradenských pracovišť, výchovného poradce, metodika prevence, školního spec. pedagoga, školního psychologa atd.

Neotálejte, září se blíží! Jsem si vědom, že jde o velmi rozsáhlé materiály, ale bez jejich znalostí nebudou pedagogové ve školách schopni pracovat se žáky se speciálními vzdělávacím potřebami, zpracovat plán pedagogické podpory, vypracovat IVP apod.

3. Na poradně momentálně řešíme řadu dílčích kroků v souvislosti z blížící se “inkluzí”. Jsme si vědomi extrémního nárůstu (nejen) administrativních činností jak pro nás, tak pro všechny pedagogy škol. Proto se snažíme vše maximálně (samozřejmě v mezích možností) zjednodušit:

 • Připravujeme novou žádost a pedagogické zjištění (tzv. informace o dosavadním průběhu žáka - dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. nám budou školy zasílat), které musí obsahovat informace nezbytné ke zpracování zprávy a doporučení (viz. příloha č. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Naší snahou je vytvořit jej tak, aby co největší počet položek bylo možno vyplnit výběrem z nabídnutých možností (označení “x”), tedy minimalizovat množství textových pasáží. které by pedagogové byli nuceni doslovně vypisovat (ale ani těm se, bohužel, nevyhneme).

 • Zpráva a doporučení bude oproti podpisu předávána rodičům a část “doporučení” přímo škole – musí být předáno prokazatelně (osobně oproti podpisu, poštou s doručenkou, elektronicky datovou schránkou). Zvažujeme tedy možnost komunikace se školami prostřednictvím datové schránky (zaslání ve formátu PDF s razítkem i podpisy).

4. Další důležitá informace pro vás: vzhledem k personálním možnostem poradny (i my jsme “limitování” hodinami přímé činnosti a nutností čerpat ŘD o prázdninách ...) a aktuálnímu stavu počtu žádostí o vyšetření nyní prioritně řešíme předškoláky (psychologové do cca. 15. 5. t.r.) a žádosti o kontrolní vyšetření (spec. pedagogové do cca. 30. 6. t.r.). S velkou pravděpodobností žádosti k nám zaslané ve 2. polovině dubna (a později), nebudeme schopni vyšetřit do konce školního roku – tito žáci již budou šetřeni v září s výstupy dle nových legislativních pravidel.

5. Cca. v polovině května plánujeme pracovní setkání se zástupci všech škol (ve dvou termínech pro Bruntálsko a pro Krnovsko), na která budete s dostatečným předstihem pozváni. Témata budou zaměřena na konkrétní kroky a postupy spolupráce ve vztahu PPP - školy.

18. 4. 2016 - NABÍDKA SEMINÁŘE PRO "SBOROVNY"       DOPORUČUJEME!

JAK SESTAVIT PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY
(rozsah 8 vyučovacích hodin)
Akreditace MŠMT č.j.: 1514/2015-1-110

V rámci kurzu se seznámíme s novinkami v legislativě vztahující se k 1. stupni podpory žáků. Projdeme celý formulář PLPP a podrobně si vysvětlíme, jak vyplňovat jednotlivé položky u dětí s různými typy obtíží. Začneme aktuální pedagogickou diagnostikou žáka. Ukážeme si, jak si zjistit úroveň dovednosti číst, psát a počítat, porovnáme je s normou daného ročníku a z nich pak vyvodíme, jakou podporu ve výuce je vhodné poskytovat žákům v rámci jednotlivých předmětů, tj. jak ze zjištěné úrovně odvodím potíže při zvládání aktuální látky a co žák potřebuje, aby nebyl znevýhodněn.
Ukážeme si, jak si stanovovat cíle PLPP, jaká doporučení jsou vhodná pro rodiče k domácímu procvičování.
Sestavíme plán pedagogické podpory pro konkrétního žáka.
Lektorka: Mgr. Šárka Sohrová, e-mail: sSohrova@seznam.cz, tel. 604 857 653

11. 3. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT

10. 3. 2016 - INFORMAČNÍ E-MAIL PRO ŘEDITELE ŠKOL

Vážené kolegyně, Vážení kolegové

Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která byla doporučena před platností § 16 školského zákona a prováděcí vyhlášky, jsou platná nejdéle další 2 roky od vystavení doporučení školského poradenského zařízení. Jejich platnost je tak prodloužena až k 1. 9. 2018. Žáci, kteří však požádají školské poradenské zařízení o doporučení ke vzdělávání s podporou po 1. 9. 2016, nebo v tomto období mají plánované kontrolní vyšetření, obdrží již doporučení ke vzdělávání podle nových pravidel, tedy se zařazením do stupně podpůrných opatření a s podpůrnými opatřeními včetně jejich normované finanční náročnosti.
Dle legislativy (s účinností od 1. 9. 2016) školské poradenské zařízení před vydáním doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami konzultuje svůj návrh se školou (zejména v případě, že bude doporučovat asistenta pedagoga, didaktické pomůcky a kompenzační pomůcky). Z tohoto důvodu je nezbytné určit ve vaší škole pedagoga (můžeme jej nazývat pracovním názvem “metodik pro inkluzi”), který bude zajišťovat komunikaci se ŠPZ před vystavením doporučení (podrobněji viz. přiložený dokument nebo web www.msmt.cz) a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Dovoluji si Vás proto požádat o zaslání informace (uvítám do 15. 4. 2016), který váš pedagog bude v této roli pracovat (včetně kontaktních údajů na něj).

Od cca. měsíce května plánujeme uskutečnit s těmito pedagogy informační metodické schůzky (v množství a intenzitě dle potřeby), zaměřené na formy spolupráce a další otázky spojené se společným vzdělávání ve vztahu PPP – škola.

Děkuji předem za spolupráci